Návrh šlechtitelského programu - obecná ustanovení

07.02.2013

ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM PRO CHOV KOZ


Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR byl uznán rozhodnutím Ministerstva zemědělství v ČR na základě § 5 zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů) dne 13. 12. 2001 „Uznaným chovatelským sdružením pro chov koz“ a zároveň byl pověřen vedením plemenných knih pro jednotlivá plemena koz chovaná v České republice.
Svaz zpracoval šlechtitelské programy a standardy pro jednotlivá plemena koz, které byly schváleny MZe v ČR dne 20. 12. 2007.


Úvod:
Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby a chovatelé řídí. Program je zaměřen na komplexní zlepšování genetických vloh zvířat pro poskytování žádoucí užitkovosti a tím dosahovat zlepšení ekonomické efektivnosti chovů. V ČR je chov koz zaměřen hlavně na produkci kvalitního kozího mléka a jeho zpracování na mléčné výrobky, zvláště pak na kvalitní kozí sýry, a také na produkci kvalitních jatečných kůzlat, to znamená kvalitního kozlečího masa a výrobky z něj vyrobené.
Zpracovaný materiál zachycuje časový úsek, v němž došlo k některým zásadním změnám v rámci kontroly užitkovosti, dědičnosti a postupech při vyhodnocování zjištěných údajů.
Šlechtitelský program se bude postupně rozvíjet, zdokonalovat a přizpůsobovat nově vznikajícím podmínkám a situacím v ČR.


A. Dojená plemena koz

Populace dojených plemen bude šlechtěna prioritně na mléčnou užitkovost (množství mléka za laktaci a mléčné složky - bílkovinu, tuk, laktózu), plodnost, dále na mateřské vlastnosti, masnou užitkovost, ranost, zdraví, dlouhověkost.

V kontrole užitkovosti se zjišťují a evidují:

I. Reprodukční vlastnosti

Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje po ukončení kozlení na základě chovatelské evidence a následně předává ke zpracování do centra PK do 10-ti dnů:
a) číslo plemenice a její datum narození;
b) datum zapuštění (u skupinového zapouštění datum zahájení a ukončení), pokud je evidované
c) ušní číslo a státní registr kozla
d) datum porodu, počet živě a mrtvě narozených kůzlat a pohlaví
e) snadnost porodu bez pomoci (1), nebo jen s minimální pomocí chovatele bez repozice plodu (2), porod s nutnou pomocí chovatele nebo veterinárního lékaře (3) - nepovinný údaj
f) zmetání
g) jalovost
h) identifikační čísla kůzlat označených známkami ústřední evidence, dle zákona č.154/2000 Sb. a jeho pozdějších změn
ch) počet odchovaných kůzlat a pohlaví, dále počet hermafroditů a rohatých jedinců
i) úhyny kůzlat podle pohlaví
j) datum vyřazení plemenice

Centrum PK nejpozději do 31. 3. následujícího roku vyhodnotí reprodukci u:

1) koz
a) index plodnosti v %, jako podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k reprodukčnímu věku plemenice
b) index odchovu v %, jako podíl odchovaných kůzlat do 40 dnů věku k reprodukčnímu věku plemenice. (Reprodukční věk plemenice = stáří plemenice – 12 měsíců).

2) stáda nebo kozlů
a) oplodnění v % jako podíl plemenic okozlených a zmetalých k počtu počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100
b) plodnost v %, tj. podíl živě a mrtvě narozených kůzlat k počtu plemenic po porodu
c) odchov v %, jako počet odchovaných kůzlat do 40 dnů věku k počtu plemenic zařazených do reprodukce na začátku připouštěcího období x 100
d) intenzita v %, jako počet narozených kůzlat za rok k počtu plemenic základního stáda x 100
e) výskyt hermafroditních kůzlat v %, jako podíl narozených hermafroditních jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100
f) výskyt rohatých kůzlat v %, jako podíl narozených rohatých jedinců k počtu všech narozených kůzlat x 100

II. Mléčná užitkovost

Zjišťuje se:
- nejméně po dobu prvních tří laktací;
- metodou AT (test 1x v měsíci – střídavě jeden měsíc z ranního a druhý měsíc z večerního
dojení po odstavu kůzlat);
- metodou ET (test 1x v měsíci, v chovech s odchovem kůzlat pod matkami a částečným
dojením, střídavě jeden měsíc z ranního a druhý měsíc z večerního dojení po
předchozím oddělení kůzlat od matek na 12 hodin);
- podle metodik ICAR v aktuálním znění.

Hodnotí se:
- dojivost:
Celková dojivost je součet produkce mléka za období sání a za období dojení během laktace. Standardní období sání je 40 dní, standardní období dojení je 240 dní, standardní laktační období je 280 dní, počet laktačních dnů se vypočítá od druhého dne po porodu do zaprahnutí (koza se považuje za zaprahlou, když denní nádoj je nižší než 0,2 l).
Produkce mléka za období sání se vypočítá z množství mléka zjištěného při první kontrole krát 40 dnů, produkce mléka za období dojení se vypočítá součtem jednotlivých množství mezi kontrolními dny a produkcí mléka do zaprahnutí (období 15 dnů po poslední kontrole). Ke stanovení množství mezi kontrolami se používá průměru množství mléka dvou hodnocených kontrol a počet dnů mezi nimi.
- množství mléka v l nebo kg se zjistí měřením nebo vážením nadojeného mléka s přesností na 0,1 l nebo 0,1 kg za pomoci měřicího přístroje (trutest, váhy, odměrný válec apod.), k přepočtu l na kg je využíván koeficient 1,032
- první kontrolní den musí být uskutečněn u nekojících koz nejdříve 10. den, nejpozději 30. den po porodu, u kojících koz nejdříve 40. den, nejpozději 70. den po porodu, mezi dvěma po sobě následujícími kontrolními dny je rozpětí 28 - 34 dní
- ze závažných důvodů může být kontrola jedenkrát přerušena - maximálně na 75 dní
- kontrolní období dojení zahrnuje minimálně 6 kontrolních období
- laktace končí posledním kontrolním obdobím, v němž byla koza naposledy měřena + 15 dní

- obsah bílkovin, tuku, laktózy, popř. dalších složek

Údaje zjišťuje oprávněná osoba, která je předá na vyhodnocení do centra PK do 10-ti dnů po skončení dílčích činností.

Rozhodujícím selekčním kritériem jsou zjištěné údaje z kontroly užitkovosti. Na základě zjištěných údajů vlastní užitkovosti zvířata získávají třídu za vlastní užitkovost (ER, E, I, II). Třídy za vlastní užitkovost budou zveřejněné uznaným chovatelským sdružením do 31. 3. následujícího roku.
Třída za mléčnou užitkovost se přiděluje na základě zjištěných údajů kontroly užitkovosti (celkové produkce kg bílkoviny zjištěné za laktaci):
ER - získává 1-15 % zvířat s nejvyššími zjištěnými výsledky mléčné kontroly užitkovosti
E - zvířata v rozmezí 16-50 %
I - zvířata v rozmezí 51-85 %
II - 15 % zvířat s nejnižšími zjištěnými výsledky mléčné kontroly užitkovosti.

III. Zevnějšek

Hodnotí se:
1. plemenný a užitkový typ
2. pohlavní výraz
3. celkový vývin, harmonie tělesné stavby, konstituce
4. morfologické vlastnosti vemene na druhé, případně další laktaci

Hodnocení zevnějšku u kozlů provádí příslušný hodnotitel uznaného chovatelského sdružení, který zaznamená do klasifikačního katalogu výsledek hodnocení, který stvrzuje svým podpisem.
Klasifikační katalog obsahuje: datum a místo konání, identifikační číslo zvířete, datum narození, plemennou příslušnost, údaje o původu, jméno a příjmení chovatele, trvalý pobyt nebo sídlo chovatele, jméno a příjmení majitele, údaje o plemenné hodnotě a živé hmotnosti zvířete.
Hodnocení zevnějšku u koz provádí oprávněná osoba, která do klasifikačních katalogů zaznamená výsledek hodnocení.
Klasifikační katalog s výsledky hodnocení se předává do centra PK do 10-ti dnů po provedeném hodnocení.

IV. Růstová schopnost

Zjišťuje se:
- živá hmotnost koz a kozlů při hodnocení před zařazením do plemenitby

Údaje zjišťuje a eviduje oprávněná osoba, která je předá do centra PK do 10-ti dnů po skončení jednotlivých dílčích činností.
 

Sídlo klubu: Hvozd 59, 798 55 Hvozd

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Z fotogalerie...

SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld