šlechtitelský program - závěrečná ustanovení

07.02.2013

F. Předávání dat do centra PK

Program kontroly užitkovosti (KU) se zjišťuje na třech úrovních činnosti:
a) chovatel
b) oprávněná osoba
c) uznané chovatelské sdružení (plemenná kniha)

Zjištěné údaje po skončení etapy činností (např. kozlení) oprávněná osoba předá do 10-ti dnů ke zpracování PK.
Výsledky kontroly užitkovosti jsou zpracovány a zveřejněny do 31. 3. následujícího roku.


G. Matky plemenných kozlů

Za matky plemenných kozlů mohou být vybrány jen ty kozy, které splnily stanovená kritéria uznaného chovatelského sdružení (určuje Rada PKK) pro každý chovatelský rok.

H. Otcové plemenných kozlů

Za otce plemenných kozlů mohou být vybráni pouze ti kozli, kteří splnili stanovená kritéria uznaného chovatelského sdružení (určuje Rada PKK) pro každý chovatelský rok a mají přidělený státní registr.

CH. Hodnocení exteriéru plemenných zvířat

Hodnocení exteriéru plemenných zvířat probíhá na určených přehlídkách (nákupních trzích), v ojedinělých případech ve stájích chovatelů. Výsledky hodnocení jsou zaznamenávány do klasifikačních katalogů. Každá oprávněná osoba odpovídá ve svém regionu za to, že se na tyto přehlídky dostanou pouze zvířata, která prošla předvýběry. Při předvýběrech se vyřadí zvířata se zjevnými exteriérovými vadami (hermafrodit, atrofie varlat u kozlů, slabý tělesný vývin, poruchy stavby kostrypředkus, podkus, velmi měkké spěnky, odlišnost ve zbarvení srsti atd.).

Hodnocení zvířat dojených, kombinovaných a zakrslých plemen koz lze provádět v minimálním věku 5 měsíců. Masná a srstnatá plemena se hodnotí ve stáří nad 12 měsíců věku.
Minimální hmotnost zvířat pro dané plemeno stanovuje začátkem každého roku Rada PKK. Zvířata po převzetí na přehlídku budou zvážena na elektronické váze, tím se zaručí nejvyšší míra objektivnosti.

U každého zvířete se subjektivně hodnotí:

a) plemenný a užitkový typ, celkový vývin a tělesná stavba
b) hlava a krk
c) trup
d) končetiny
e) pohlavní orgány, tvarové vlastnosti vemene
f) pohlavní výraz
g) připravenost zvířete na hodnocení

 

Hodnocení bude prováděno pěti bodovým systémem:

Hodnocení                                        Počet bodů                             Třída za zevnějšek
Vynikající                                               5 bodů                                        ER
Nadprůměrný                                        4 body                                         E
Průměrný                                              3 body                                          I
Podprůměrný                                        2 body                                          II
Nedostatečný, atypický,nežádoucí,       1 bod                                        Vyřazen

 

 

 

Výsledná třída hodnoceného zvířete se skládá ze třídy za vlastní užitkovost a třídy za zevnějšek:
(tabulka pro dojená, kombinovaná, masná a srstnatá plemena)


                                                                          TŘÍDA ZA ZEVNĚJŠEK


                                                   ER                               E                                I                              II

 
TŘÍDA ZA VU                                                         VÝSLEDNÁ TŘÍDA


ER                                               ER                              EA                              EB                              IA
E                                                 EA                              EB                              IA                               IB
I                                                  EB                              IA                               IB                               II
II                                                 IA                               IB                              II                                BT

 

(tabulka pro zakrslá plemena)


                                                                                 TŘÍDA ZA ZEVNĚJŠEK
                                                    ER                              E                                I                                 II


TŘÍDA ZA VU                                                              VÝSLEDNÁ TŘÍDA
ER                                                ER                              EA                               EB                              IA
E                                                  ER                              EA                               IA                               IB
I                                                   EA                              EB                               IA                               IB
II                                                  EB                              IA                                IB                               II

 

 

I. Šlechtitelské chovy koz

Hodnocení a uznávání šlechtitelských chovů (dále ŠCH) koz přísluší dle zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat č. 154/2000 Sb. a jeho dalších úprav, uznanému chovatelskému sdruženíSvazu chovatelů ovcí a koz v ČR.

Účel a poslání ŠCH:

Účelem ŠCH je vytvářet prošlechtěnou populaci uznaných plemen koz v ČR. Základní metodou šlechtění je čistokrevná plemenitba, případně zušlechťovací křížení s fylogeneticky příbuznými plemeny schválené uznaným chovatelským sdružením. ŠCH jsou součástí genových rezerv plemene.
Hlavním posláním ŠCH je produkce samčího a samičího plemenného materiálu pro ostatní chovy.

Podmínky pro uznání ŠCH:

a) chované plemeno je registrováno v příslušné plemenné knize, všechna zvířata v chovu jsou zapsaná v hlavním oddíle plemenné knihy, minimální počet kusů je deset koz (plemenic) v chovu
b) nejméně tři kontrolní období se v chovu provádí kontrola užitkovosti v rozsahu šlechtitelského programu pro dané plemeno (zajišťuje oprávněná osoba)
c) obrat základního stáda je zajišťován zpravidla z vlastního odchovu
d) zdravotní stav zvířat a chovatelské podmínky vyhovují platným veterinárním předpisům
e) chovatel je způsobilý vést požadovanou evidenci
f) chov musí vykazovat po dobu tří chovných roků nadprůměrné výsledky v kontrole užitkovosti pro dané plemeno a produkovat plemenný materiál (kozly i kozy)

Uznávací řízení:

a) o uznání žádá chovatel písemně příslušné chovatelské sdružení - SCHOK v ČR
b) společně s oprávněnou osobou zajišťující kontrolu užitkovosti a v chovu, vypracuje materiál obsahující hodnocení stáda dle vlastní užitkovosti, věkové skladby a produkci plemenného materiálu.
c) příslušná Krajská veterinární správa dokládá veterinární osvědčení o zdravotní situaci v chovu
d) na základě žádosti Rada plemenné knihy koz SCHOK v ČR jmenuje komisi pro uznání chovu, která je minimálně tříčlenná. Předmětem uznávacího řízení je posouzení plemenného a užitkového typu zvířat, užitkovosti zvířat, chovatelských podmínek, programu šlechtění a zdravotního stavu zvířat. O průběhu uznávacího řízení se pořizuje stručný zápis ve dvojím vyhotovení, obsahující závěry řízení. Zápis se zakládá u chovatele a uznaného chovatelského sdružení, v případě uznání chovu za ŠCH získává chovatel od SCHOK v ČR certifikátstatut ŠCH.
e) certifikát (statut ŠCH) se vydává na dobu 10 let, funkčnost chovu se prověřuje dle každoročních výsledků kontroly užitkovosti
f) uznávací řízení probíhá v plném rozsahu na náklady chovatele

Zrušení ŠCH:

Uznané chovatelské sdružení zruší ŠCH v případě, když chov neplní úkoly vyplývající z poslání ŠCH, nedodržuje stanovený šlechtitelský program, zvířata neodpovídají stanovenému standardu a nejsou-li v chovu dodržovány veterinární nařízení dané metodikou kontroly zdraví.
Zrušení ŠCH může navrhovat oprávněná osoba nebo příslušná KVS.

V případě neuznání nebo zrušení ŠCH se může chovatel vůči rozhodnutí odvolat, a to k Radě PKK, které do 30 dnů je povinna se k tomuto vyjádřit.


J. Využití umělé inseminace

Šlechtitelský pokrok se do budoucna neobejde u některých špičkových chovů bez využití umělé inseminace. Na základě současného poznání lze úspěšně použít jak umělé inseminace čerstvým semenem, tak především semenem zmrazeným - laparoskopicky, případně embryotransferu.

K. Účast chovatelů na výstavách

Součástí šlechtitelské činnosti je dobrovolná účast chovatelů se svými zvířaty na celostátních a regionálních výstavách. Výběr chovatelů, plemen a počet zvířat stanoví Rada plemenných knih koz. Výstavy a přehlídky koz jsou veřejnou příležitostí prezentace úrovně šlechtitelské práce chovu, plemene a výsledků kontroly užitkovosti.


L. Zdravotní stav

Podmínkou zápisu zvířat do plemenné knihy je pravidelné provádění kontroly zdraví zvířat základního stáda v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat vyhlašovanou každoročně SVS MZe ČR.


M. Účinnost programu

Při realizaci šlechtitelských programů bude respektována zásada rovnosti zúčastněných chovatelů.


Projednáno a schváleno na jednání Rady Plemenné knihy koz Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR dne 6. 2. 2013.

 


Šlechtitelský program bude následně projednán a schválen na předsednictvu a schválen MZe

Sídlo klubu: Hvozd 59, 798 55 Hvozd

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Z fotogalerie...

SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld